Klaar om te bebossen? BOOST geeft jou dat extra duwtje in de rug!

Bekijk de voorwaarden

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, maar op 30 april verloopt de indienperiode van het lopende jaar. Dien je bijvoorbeeld jouw project in halverwege september 2022, zal de definitieve beslissing na 30 april 2023 vallen.  

Stuur onderstaand aanvraagformulier met de nodige extra documentatie naar BOOST via mail of via post naar het adres dat bovenaan vermeld staat op het formulier. Opgelet! Het bos kan maar aangeplant worden nadat de aanvraag is goedgekeurd. Op het moment van de aanvraag mag er dus nog geen bos aanwezig of aangeplant zijn op de grond.

Download het aanvraagformulier

Spades plantactie
Boom planten

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle particulieren of privaatrechtelijke rechtspersonen die hun grond in Oost-Vlaanderen willen bebossen, kunnen aanspraak maken op de toelage. Per dossier kan er wel maar één projectindiener zijn. Met verschillende personen samenwerken om aan de minimumoppervlakte te komen is dus niet toegestaan. Wel kunt u extra contactpersonen opgeven die een kopie van alle briefwisseling i.v.m. de BOOST-toelage ontvangen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Binnen tien dagen na het aflopen van de indienperiode ontvang je een ontvangstmelding. Tenzij anders vermeld, geldt de ontvangstmelding ook als ontvankelijkheidsverklaring. Is de aanvraag niet ontvankelijk? Geen paniek. We delen mee op welke punten jouw aanvraag onvolledig is of aangepast moet worden. Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om de aanvraag in orde te brengen en opnieuw in te dienen.

Alle ontvankelijke aanvragen worden daarna beoordeeld door een deskundige en onpartijdige jury. Zaken zoals ruimtelijke inpasbaarheid van het perceel, recreatief medegebruik en economische en ecologische doelstellingen zullen bekeken worden bij de beoordeling.

Het bestuurscomité van BOOST beslist op basis van de jurybeoordeling en het beschikbare budget over de betoelaging van projecten. Indien er te weinig middelen ter beschikking zijn, krijgen de projecten die niet in aanmerking komen voor de subsidie bebossing van de Vlaamse overheid voorrang, en vervolgens de hoogst gerangschikte projecten.

Alle projectindieners ontvangen eind juli een bericht of de toelage al dan niet toegekend wordt. Projecten die geen toelage konden ontvangen, kunnen bij de volgende projectoproep opnieuw ingediend worden.

Plantactie
Boom planten

Meer info

Alle spelregels van BOOST kan je lezen in ons Toelagereglement. Op http://www.bosgroepen.be/bebossen vind je een duidelijk overzicht van alle stappen die nodig zijn om jouw bosdroom te helpen realiseren. Contacteer gerust jouw Bosgroep als je je grond wil bebossen!

Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden in Oost-Vlaanderen voor particulieren vind je hier.

Nog niet overtuigd? Onze medewerkster bosbeheer, Lotte Van Nevel, neemt je tijdens de webinar mee doorheen het volledige BOOST verhaal. Ook boseigenaar August deelt graag zijn persoonlijke ervaring.